Kingpin (white) explaining his humor to Zero (green).